четверг, 2 апреля 2015 г.

Інформація про Міжнародну конференцію


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
Інститут проблем виховання НАПН України
Інститут педагогіки НАПН України
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Науково-методичний комплекс «Консорціум закладів післядипломної освіти»
Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Північно-Казахській області (Петропавлівськ, Казахстан)
Інститут педагогічних наук (Кишинів, Молдова)
Мінська академія післядипломної освіти (Мінськ, Білорусь)
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»
Бердянський державний педагогічний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет
ім. Богдана Хмельницького
Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Комунальний вищий навчальний заклад «Запорізький педагогічний коледж»
Запорізької обласної ради
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», яка відбудеться 20-27 квітня 2015 року на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР.    (закачати інформаційний лист українською  та російською мовою)
            Мета конференції: об'єднання зусиль учених та практиків різних регіонів і країн щодо осмислення досвіду та визначення перспектив подальшого розвитку системи неперервної освіти.
            До участі запрошуються: науковці, викладачі, методисти обласних інститутів післядипломної освіти, працівники районних (міських) методичних кабінетів, керівники навчальних закладів, учителі, працівники психологічної служби системи освіти, інші зацікавлені особи.
Тематичні напрями конференції:
1.         Філософія, мова, культура у контексті неперервної освіти
1.1.      Філософський дискурс неперервної освіти.
1.2.      Неперервна мовна освіта в умовах глобальних трансформацій.
1.3.      Мовний фактор в аспекті неперервної освіти.
1.4.      Соціокультурне значення неперервної освіти.
2.         Актуальні проблеми формування та розвитку професійної компетентності фахівця в системі неперервної освіти
2.1.    Теоретико-методологічні проблеми формування та розвитку професійної компетентності фахівця в системі неперервної освіти.
2.2.    Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти сільської місцевості.
2.3.    Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності керівника закладу освіти.
2.4.    Теорія і практика формування професійних компетенцій педагога-експериментатора.
2.5.    Науково-методичні засади розвитку «нового» професійного мислення педагога.
3.         Освіта дорослих суб’єктів освітнього простору: проблеми і перспективи
3.1.      Науково-методичні та методологічні проблеми сучасної освіти дорослих.
3.2.      Проблеми ефективності навчання дорослих.
3.3.      Здоров’язбережувальний підхід у неперервній освіті педагогів.
3.4.      Особливості психолого-педагогічного супроводу дорослих суб’єктів освітнього процесу в кризових умовах.
4.         Дидактика ХХІ ст.: наступність та інноваційність
4.1.      Компетентнісний вибір сучасної дидактики.
4.2.      Дидактичні технології в неперервній освіті нового сторіччя.
4.3.      Освітній курикулум: проблеми, здобутки, перспективи.
4.4.      Інноваційна діяльність як форма неперервної освіти педагога.
5.         Громадянська освіта та патріотичне виховання: історія, стан, перспективи розвитку
5.1.      Громадянська освіта як чинник формування особистості громадянина та патріота України у демократичному суспільстві.
5.2.      Досвід громадянського та патріотичного виховання у загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах.
5.3.      Взаємодія навчальних закладів із громадою, органами місцевого самоврядування у формуванні активних громадянських та патріотичних позицій дітей та молоді.
6.         Інформатика та інформаційні технології у неперервній освіті
6.1.      Інформатика в школі.
6.2.      Науково-методичні проблеми фахової підготовки вчителів інформатики.
6.3.      Досвід, проблеми та перспективи інтеграції ІКТ в освітню діяльність.
6.4.      Розвиток ІКТ-компетентності педагогічних працівників.
7.         Соціально-психологічні аспекти освітнього менеджменту: досвід, актуальні проблеми, перспективи, пошуки
7.1.      Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології управління, організаційної психології та психології праці.
7.2.      Психологічні проблеми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів.
7.3.      Психологічне забезпечення освітнього менеджменту.
7.4.      Теорія та практика кризово-інтервентної психологічної допомоги в освіті.
7.5.      Психологічні та соціальні проблеми вимушених переселенців: освітній контекст.

Форми участі у Міжнародній конференції: виступ, доповідь (очно та у відеофайлах), презентація або стендова доповідь, стаття, тези матеріалів конференцій.
У межах Міжнародної конференції відбудуться очні наукові та соціально-значущі заходи:
1)      Всеукраїнський семінар для методистів інформатики ОІППО «Актуальні питання навчання інформатики та інтеграції ІКТ в освіту в Україні» (15-16.04.2015 р.);
2)      Міжрегіональний семінар «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти» (21.04.2015 р.);
3)      Обласний семінар «Розвиток професійної компетентності керівників шкіл (22.04.2015 р.);
4)      Обласний семінар «Зміст та форми психологічної допомоги вимушеним переселенцям» (23.04.2015 р.);
5)      Обласний круглий стіл «Освіта дорослих суб’єктів освітнього простору: принцип дитиноцентризму» (23.04.2015 р.);
6)      Підсумковий етап фестивалю фахової майстерності «Методист року – 2015» в номінації «Методична служба» (27.04.2015 р.);
7)      Підсумкова обласна виставка «Освіта Запорізького краю - 2015» (27.04.2015 р.).

Учасники Міжнародної конференції отримають сертифікати участі.
Умови участі в Міжнародній конференції: обговорення проблемних питань за тематичними напрямами проводяться в інтернет-офлайн форматі (заочна участь) та у постерному режимі. Тези для участі в конференції, відеовиступи та матеріали для постерного обговорення просимо надсилати до 13 квітня 2015 року на адресу: nauk.zoippo@gmail.com або завантажити через посилання на сайті http://www.zoippo.zp.ua.
Матеріали Міжнародної конференції будуть розміщені 20 квітня 2015 року на загальному сайті http://www.zoippo.zp.ua за тематичними напрямами з подальшим обговоренням.
Тези наукових доповідей будуть опубліковані в офіційному електронному виданні КЗ«ЗОІППО»ЗОР (ISSN 2223-4551) http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html до 15 червня 2015 року
Робочі мови Конференції - українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення наукових тез:
Обсяг – від 4 сторінок; формат MS Word 1997-2010 з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman (розмір шрифту - 12, інтервал – 1,5; поля – 2,5 см; абзацний відступ - 1 см).
Назва тез - великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру; через рядок - ініціали та прізвище автора, напівжирний курсив, форматування по центру; наступний рядок - країна, місто, назва організації, малими буквами, форматування по центру; далі через рядок текст. Вирівнювання тексту - по ширині; виключити автоматичні переноси; виділення в тексті допускаються тільки курсивом і жирним шрифтом, розрядка і підкреслення виключаються; список літератури (Література:) за правилами бібліографічного опису (не більше 7-8 джерел) - друкується після основного тексту 10 шрифтом. Приклад посилання на джерело - [7, c.17]. Тези повинні відображати вирішення наукової проблеми, бути ретельно відредаговані й вивірені.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ТЕЗ

ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Петренко О.І.
Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

[Текст]
….
Література:

Окремо учасникам форуму пропонується на основі тез надсилати наукові статті до збірника наукових праць ЗОІППО «Педагогічні науки та освіта» (друк статей здійснюється у межах запланованого ліміту сторінок збірника).

Вимоги до оформлення статей у збірник наукових праць.
Матеріали мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом 8-14 сторінок формату А-4. Мова друку: українська або російська. Електронний варіант виконувати в редакторові Word for Windows - 95/97/2000, шрифт - Тіmes New Roman, інтервал – 1,5, розмір (кегль) – 14. Розміри берегів: 2,0 см – з усіх боків.
Оформлення статті здійснювати наступним чином. У верхньому лівому кутку першої сторінки проставляється індекс УДК. Назва друкується великими літерами, вирівнювання – посередині. Нижче через інтервал – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання та посада. Анотація трьома мовами (українською (10 рядків), російською (10 рядків), англійською (20 рядків), ключові слова (3-10 слів). Після відступу подається текст.
Відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України (№ 7- 06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрій присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання цих вимог у рукописі слід виділити такі елементи статті: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки.
Обов’язкове наведення списку джерел.
Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій. Не допускаються скановані та великі таблиці, скановані (сфотографовані) або не згруповані рисунки.
Просимо авторів також звернути увагу на такі моменти:
·           Відступ першого рядка кожного абзацу робиться не «пропусками», а за допомогою «табулятора» або автоматично через меню Microsoft Word;
·           Відстань між словами – не більше 2 пропусків;
·           Перенос слів (в тому числі й автоматичний) не допускається;
·           Рисунки (схеми, графіки) обов’язково повинні мати назву, яка розміщується після рисунка посередині рядка. Пояснення до рисунка (при їх наявності) розміщують перед назвою рисунка.
·           Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=207)
Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована.

Усі матеріали подаються електронною поштою nauk.zoippo@gmail.com. Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до відправки матеріалів електронною поштою).
Оргкомітет та редакційна колегія збірника залишає за собою право відхиляти тези і статті, що не відповідають визначеним напрямкам або мають порушення встановлених вимог.


Вимоги до відправки матеріалів (тез, статей тощо) електронною поштою на адресу: nauk.zoippo@gmail.com
1) Тема листа - «прізвище та ініціали, конференція №….. (1, 2, 3, 4, 5, 6 або 7 – обирає автор)».
2) Прикріплений файл: тези чи стаття, заявка (окремими файлами, ім’я файла має містити прізвище автора і пояснення: Лапшина_тези, Лапшина_стаття, Лапшина_заявка).

Заявка учасника
Міжнародної науково-практичної конференції
«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»
(20-27 квітня 2015 р.)

Прізвище, ім’я, по-батькові

Вчене звання, науковий ступінь

Посада

Назва навчального закладу

Поштова адреса та індекс

Контактний телефон

Е-mаіl

Назва тематичного напряму конференції

Назва матеріалів


Контактна інформація:
Гура Тетяна Євгенівна, проректор з наукової та міжнародної діяльності КЗ «ЗОІППО» ЗОР – роб.тел. (061) 236-30-95, моб.тел. 095 7199730
Чемодурова Юлія Миколаївна, технічний секретар – роб.тел. (061) 233-40-83, моб.тел. 050 6569225

Лапшина Ірина Сергіївна, модератор конференції – роб.тел. 233-40-83, моб.тел.: 067 435 28 02,
066 176 26 92, 063 405 82 78 (електронна пошта: zoippo@gmail.com)